Όροι Συμμετοχής

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
Ο Ρόλος της »Frangos Travel Services» ειναι κατά κανόνα μεσολαβητικός και οι πελάτες – εκδρομείς επιλέγουν και αποδέχονται τις υπηρεσίες της για την προμήθεια εμπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, κράτηση θέσης σε ταξίδι, Κρουαζιέρα κλπ., καθώς και για κλείσιμο δωματίου σε Ξενοδοχείο και γενικά για την επιμέλεια και εκτέλεση προγράμματος οργανωμένης εκδρομής που ήθελαν συμμετάσχει.

ΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Τουριστικό Γραφείο Frangos Travel Services με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ΕΟΤ MH.T.E   0208E60000573501, ενεργεί για λογαριασμό των πελατών του εκδρομέων σαν Μεσάζων μεταξύ αυτών και όλων των φορέων που προσφέρουν υπηρεσίες για την πραγματοποίηση των εκδρομών, δηλ. αεροπορικές και ακτοπλοϊκές Εταιρίες, Ξενοδοχεία, Κρουαζιερόπλοια, Εταιρίες Μεταφορών, άλλα τουριστικά γραφεία και υποπρακτορεία, καθώς και κάθε άλλου είδους Συνεργάτες στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο.

Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι η Frangos Travel Services δεν έχει καμία ευθύνη, για ανωμαλίες που μπορεί να προκύψουν σε παροχές υπηρεσιών των παραπάνω συντελεστών, καθώς και για τραυματισμό, ασθένειες, απώλειες ή φθορές αποσκευών, πραγμάτων, εγγράφων, ως επίσης και για κάθε άλλη απρόβλεπτη ανωμαλία όπως η καθυστέρηση, ή ακύρωση προγραμματισμένου δρομολογίου, οφειλόμενη σε καταστάσεις που συνιστούν ανωτέρα βία, όπως καιρικές συνθήκες, απεργίες, πολιτικές αναταραχές κ.α., ενώ σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η αλλαγή του προγράμματος, ή διακοπή, ή παράταση του ταξιδίου για τους πιο πάνω λόγους και αιτίες, οι εκδρομείς επιβαρύνονται με όλα τα επιπλέον έξοδα που τυχόν ήθελαν προκύψει.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
Οι εκδρομείς έχουν την υποχρέωση και ευθύνη να φέρουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα απαλλάσσοντας την Frangos Travel Services από κάθε ευθύνη και να είναι παρόντες στις προκαθορισμένες ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων, πλοίων, πούλμαν, ξεναγήσεων κλπ. Η μη έγκαιρη προσέλευση στις προγραμματισμένες αναχωρήσεις και εκδηλώσεις του προγράμματος, θεωρείται αδικαιολόγητη μη εμφάνιση και δίνει το δικαίωμα στον αρχηγό-συνοδό της εκδρομής να αναχωρήσει με τους υπολοίπους εκδρομείς και στην Frangos Travel Services να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για αυτό το λόγο. Τυχόν δε έξοδα που προκύπτουν από αυτή τη συνέπεια ή άλλη υπαιτιότητα των εκδρομέων, βαρύνουν τους ίδιους τους εκδρομείς.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
Το ομαδικό ταξίδι προϋποθέτει από τη φύση του ομαδικό πνεύμα καλής συνεργασίας, ανοχής και σεβασμού μεταξύ των εκδρομέων και οπωσδήποτε προσήκουσα συμπεριφορά σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του αρχηγού της εκδρομής. Η αλληλοκατανόηση των εκδρομέων και η καλή και ευχάριστη διάθεση τους κατά τη διάρκεια της εκδρομής συντελεί σημαντικά στην επιτυχία και την ομαλή εξέλιξη της εκδρομής. Στις εκδρομές με πούλμαν, οι θέσεις είναι κατά κανόνα εναλλασσόμενες και μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με τη διαδρομή, έτσι ώστε να υπάρχει δίκαιη κατανομή των θέσεων (άτομα με ειδικές ανάγκες εξαιρούνται).

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Frangos Travel Services καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη καλύτερη και συνεπέστερη εφαρμογή των προγραμμάτων. Το γραφείο μας ή ο αρχηγός, πριν ή κατά τη διάρκεια της εκδρομής, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη σειρά της εκτελέσεως του προγράμματος ή και να το τροποποιήσει εφόσον κριθεί απαραίτητο λόγω ανυπέρβλητων δυσκολιών και λοιπών τεχνικών προβλημάτων, καταβάλλοντας φυσικά κάθε προσπάθεια ώστε να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της εκδρομής και οπωσδήποτε να μη μειωθεί το επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η κράτηση γίνεται δεκτή μόνο όταν συνοδεύεται από την αντίστοιχη Δήλωση Συμμετοχής και την προβλεπόμενη προκαταβολή τουλάχιστον 100,- ευρώ κατ άτομο, θεωρείται δε έγκυρη εφόσον είναι γραπτώς επιβεβαιωμένη από την Frangos Travel Services. Η εξόφληση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την αναχώρηση, το αργότερο με την παράδοση των ταξιδιωτικών εγγράφων, εισιτηρίων,voucher κλπ., άλλως η Frangos Travel Services διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες, παρακρατώντας την προκαταβολή.

Για τη κοστολόγηση των προγραμμάτων και τη διαμόρφωση των τιμών συμμετοχής, έχουν ληφθεί υπ’ όψη:
– Ειδικοί αεροπορικοί & ακτοπλοϊκοί ναύλοι που ισχύουν κατά την έκδοση του προγράμματος
– Τυχόν συναλλαγματικές ισοτιμίες ξένων νομισμάτων έναντι του Ευρώ
– Η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
– Σε περίπτωση Γκρουπ ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων

Κάθε αλλαγή στους ανωτέρω παράγοντες καθώς και σε άλλους όπως οι τιμές ξενοδοχείων, μεταφορέων, υποπρακτόρων και άλλων τοπικών αντιπροσώπων και άλλων φορέων κλπ., καθώς και σε περίπτωση ομαδικής κράτησης γκρούπ η μη συμπλήρωση του αριθμού ελάχιστης συμμετοχής, μπορεί να επιφέρει ανάλογα αντίστοιχη αύξηση της τιμής συμμετοχής, η οποία πρέπει να έχει ανακοινωθεί εγκαίρως, το αργότερο κατά την ημερομηνία εξοφλήσεως του ολικού ποσού συμμετοχής στην εκδρομή.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ακύρωση συμμετοχής εκ μέρους του ταξιδιώτη μεμονωμένα η σε γκρούπ μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση, επιβαρύνεται με ακυρωτικά. Για βραχυπρόθεσμες ακυρώσεις η μη εμφάνιση (no show) η επιβάρυνση είναι ανάλογα με το είδος της εκδρομής, την εποχή και το χρόνο ακύρωσης μέχρι και του 100 % του ποσού συμμετοχής. Η Frangos Travel Services διατηρεί το δικαίωμα ακόμα και σε περίπτωση που η ακύρωση γίνει έγκαιρα, να παρακρατήσει τη προκαταβολή για κάλυψη δαπανών, διαφυγόντων κερδών και γενικών εξόδων, χωρίς οποιαδήποτε ανάλυση. Επίσης η Frangos TravelServices διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε εκδρομή λόγω ανυπέρβλητων κωλυμάτων, ή μη συμπλήρωση του απαραίτητου αριθμού συμμετεχόντων, οφείλοντας να ενημερώσει τους πελάτες εκδρομείς εγκαίρως (το αργότερο 7 ημέρες πριν την αναχώρηση), χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης μεγαλύτερης από την επιστροφή των χρημάτων που έχει εισπράξει.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή της Frangos Travel Services σημαίνει ταυτόχρονα την χωρίς επιφύλαξη, αναγνώριση και αποδοχή των προαναφερομένων γενικών όρων συμμετοχής και για οποιαδήποτε διαφορά, αρμόδια δικαστήρια είναι αυτά της έδρας της Frangos Travel Services